Witamy w sklepie internetowym Afar.pl

Znajdziesz tutaj masę fajnego sprzętu elektrycznego, komputerowego i jeszcze takiego, że ho ho ho. Polecamy zwłaszcza wszystko co jest bardzo fajne. Serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoich znajomych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Hurtownia elektryczna i sklep elektryczny

Skontaktuj się z nami:
89 767 27 90    503 008 722
Translate with Google Translate:

Wysłanie swojego adresu e-mail oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie adresu w celach marketingowych.

Regulamin

 

Postanowienia wstępne:


 1. Poniższy tekst stanowi regulamin FIRMY AFAR prowadzonego pod adresem www.sklepafar.pl Operatorem sklepu jest firma Afar, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma Afar, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklepafar.pl są  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o Sprzedawcy:

 Afar Krzysztof Kołodziejczyk
Hurtownia Elektryczna
Legionów 3a
11-100 Lidzbark Warmiński
Regon: 510903492
NIP:  743-103-06-76

tel: 502552230

 

 

Przyjmowanie zamówienia:

 1. sklepafar.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny.
 4. Złożenie zamówienia w sklepafar.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepafar.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

 

 

Jakość produktów:

 

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
  * podstawa prawna:
  kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)

 

 

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia:

 

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 89 767 27 90 , 502552230  lub e-mailem, pod adresem kontakt@sklepafar.pl
 3. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. 

 

 

Ceny:

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Paragony i faktury:

 

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

 

Terminy realizacji zamówień oraz koszt wysyłki:


Przesyłki niestandardowe i o dużej wadze, zostaną wysłane Klientowi dopiero po porozumieniu się o kosztach wysyłki. W tym celu przedstawiciel sklepu internetowego skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie aby ustalić cenę i warunki przesyłki o niestandardowych gabarytach i wadze.

 

 

Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie  maksymalnie do 10-ciu dni roboczych po złożeniu zamówienia (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski),  Poczty Polskiej.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt   wysyłki. W zależności od wybranej przez Klienta opcji,  na terenie Polski, towar może zostać  nadany za pośrednictwem:


 

 POCZTY POLSKIEJ:

 

RODZAJ PRZESYŁKI
KOSZT WYSYŁKI zł
listowa ekonomiczna  polecona
12
listowa priorytetowa polecona
14
pobraniowa ekonomiczna
19
pobraniowa priorytetowa
24

 

W przypadku wysyłki za granicę koszty ustala się indywidualnie.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

 

Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny dotrzeć w ciągu 7 dni roboczych.

 

 

Uszkodzenia przesyłek:

 

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia  nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z firmą Afar, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

Dokonywanie płatności:

 

Sklep  honoruje dwie formy płatności:

 

     1.Przekaz/przelew - na konto sklepu:

          mBank 97 1140 2004 0000 3802 3388 8990

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol    zamówionego produktu - zamówienie jest   realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy

      2.      Oplata za pobraniem.

 

Zwrot zamówionego towaru:

 

 1. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
 3. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 7 dni od daty doręczenia towaru Klientowi
 4. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.
 6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 

 

Reklamacje:

 

 1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie jednego roku od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy wysłać go do siedziby firmy na adres:
  PH Afar s.c G.K. Kołodziejczyk ul. Legionów 3a 11-100 Lidzbark Warmiński  z dopiskiem - REKLAMACJA - sklep internetowy
 2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.
 3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
 4. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy (lub sklepu firmowego), Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu produktów), Firma Afar skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 

 

Ochrona danych osobowych:

 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2012r.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na sklepafar.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sklepafar.pl
 6. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
wróć